THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY

In today’s world, with the technological developments, human life has changed. Social media is one of the most important technological developments that change human life. In this study, it has been tried to determine the negative psychological effects of social media usage in human life. In this study, we aim to investigate the effect of social media on the psychological tendency of depression. Considering the current state of technology, the increasing use of social media and becoming a part of daily life has led to the need for more scientific research. To be able to do this study, 78 students were interviewed face to face at high school level in Kadıköy, İstanbul. Content analysis method was used as data analysis method. According to the answers it is realized that the average daily duration of social media use was quite long.
Social media is also a place where individuals can experience psychological problems and can have social problems such as depression. In addition, the likes and dislikes of the shares made by other people have a serious impact on a person’s life. As seen in this study and similar studies, the impact of social media on human life is one of the important issues that need to be studied more scientifically. The duration of social media usage and the purposes on which social media shares are made and the response to the postings and the impact on the user are extremely important.
 

The post THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION

Recently, the increase in antidepressant use constitutes the subject of scientific researches mostly. Increased use of antidepressants -especially by teenagers- reduces sociality and the quality of time spent with family, and this drives these teenagers into technology even more. By way of this information, in this research, the impacts of antidepressants on technology addiction –in high school students- are investigated. In order to understand the interaction between the two variables, we decided to test and compare the technology addiction of the students using antidepressants with the ones that don’t. “Internet Addiction Test” developed by Dr. Kimberly Young is applied to the students that were determined upon data searching. The subject students were determined among students of two high schools (one private and one public) that are located in Istanbul’s Zeytinburnu district. A total of 100 students of 15,16,17 and 18 ages (25 students per each age group) were investigated. Half of the students were antidepressant users, while the other half was not. Students who use antidepressants were tested by their school counselors and in compliance with the privacy principle. Test results were evaluated through the IBM-SPSS Version 24.0 program and it was determined that students using antidepressant had a higher level of technological addiction compared to students that did not use.

The post INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM

Today, in line with the developments in new communication technologies, interest in using social media tools, especially by the young population, has increased. When using social media, people share certain contents because they believe that they may attract their followers’ attention and they satisfy their self-desire for being applauded, appreciated, own prestige, being valued, loved and respected by social media releases. Narcissistic personalities attain their self-desire to be much more viewed, recognized and approved and to portray an identity that they want to be –instead of their actual identity- by creating a social media profile.

The post THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

SOCIAL MEDIA IMPACT ON YOUNG PEOPLE: HOW DO YOU FEEL WITHOUT YOUR KEYBOARD?

The development of technology, the occurrence of new communication technologies, the rapid increase in the use of internet in the last few years, providing fast and easy access to everything has caused the disappearance of the time and space concepts. This situation is directly affected by people’s communication and interactions and socialization processes. Adolescents who are unable to discover their own talents and interests are experiencing problems at the point of use of the internet and computers.  This misuse causes less and more isolated face-to-face communication. Not only internet usage between adolescents but also game dependencies are quite common in recent years. In this study, the negative effects of gaming addiction on socialization processes in adolescents aged between 13 and 15 years are taken into consideration and for these adolescents, a study on positive effect of the socialization processes is planned. The hypothesis of the study; while organizing class plan if students with low communication skills who are addicted to the game, and students with advanced communication skills who do not use the internet for gaming purposes sit together, the socialization processes of students who are addicted to games changes and their communication skills are positively affected. In the study within a 60 people group between 13-15 years’ individual interviews were conducted in a private high school. Later to the game addicts the Game Dependence Scale was applied. Based on the data obtained changes were made in the classroom planning of the students and finally the interview technique and observations were made. According to the results, there was no significant difference in the communication processes of the students for the first week, but after the second week, there was a significant change in the behaviour of the students. At the end of 1 month, there were positive developments in face-to-face communication with students’ friends and teachers.

The post SOCIAL MEDIA IMPACT ON YOUNG PEOPLE: HOW DO YOU FEEL WITHOUT YOUR KEYBOARD? appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The relationship between friendship quality and type of attachment among high school students.

Amacı lise öğrencilerinde arkadaşlık kalitesi ve arkadaşa bağlanma stili arasındaki ilişkiyi ölçmek olan bu çalışmanın örnekleminde 66’sı (%47.83) kız, 72’si (%52.17) erkek olmak üzere 138 öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler Özel Kurtköy Doğa Koleji’nde öğrenim görmektedir. Gerekli literatür taramaları yapıldığında literatürde lise öğrencisi ergenlerin arkadaşlarına bağlanma stilleri ile arkadaşlık kaliteleri arasındaki ilişkiye dair boşluk oluşu bu araştırmayı gerekli kılmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 15.96 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu Pearson korelasyonu ve bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırmada Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği, Ergenlerde Arkadaşa Bağlanma Stili Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda arkadaşlık kalitesi ile arkadaşa güvenli bağlanma alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon bulunurken, kaçınan bağlanma alt boyutu ve kaygılı-korkulu bağlanma alt boyutlarında ise negatif yönde anlamlı korelasyon bulunmuştur. Arkadaşlık kalitesi ve öğrenci cinsiyeti arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, güvenli bağlanma alt boyutunda erkek öğrenciler lehine, kaçınan bağlanma alt boyutunda kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık ölçümlenmiştir. 

The post The relationship between friendship quality and type of attachment among high school students. appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The impact of internal migration on adoloscent students

Bireylerin alışageldikleri çevreden ayrılarak yeni bir çevreye uyum sağlamasına yol açan göç olgusu ve peşi sıra getirdiği problemler, ergenlik dönemindeki bir grup ile yapılan çalışmalarla ele alınmıştır. Bursa ili örnek alınarak nitel veri analizi yöntemleri ile sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Ergenlik döneminin baş edilmesi gereken durumlarına ek olarak fiziksel, toplumsal, kültürel çevreleri değişen ergen grubun bu süreçteki uyum, depresyon ve benlik algıları üzerine bir anket hazırlanmış ve 27 öğrenci ile bu üç alt probleme cevap arayan anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 31 öğrenci ile de anket çalışmasına paralel soruların yer aldığı, aynı zamanda bu grubun geri dönme isteğini, madde kullanımını, teknoloji kullanımı ve süresini, arkadaş edinme zorluklarını ele alan sorular eklenmiştir. Bu iki çalışmanın ardından sonuçlar analiz edilmiş ve paralel soruların uygulanan çalışmalardaki cevapları karşılaştırılmıştır.Elde edilen sonuçlara bakıldığında Bursa iline yerleşen öğrenci grubunun katıldığı anket çalışmasında sosyal ortama ve eğitim hayatına adapte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Fakat yapılan bireysel görüşmelerde buna ek olarak kolay arkadaş edinen ergenlerden bir grup geriye dönme isteği içerisinde olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanı sıra soru maddeleri içerisinde teknoloji ve madde bağımlılığı üzerine sorulan sorulara bakıldığında madde kullanımına başvurmadıkları; fakat teknoloji ile geçirdikleri zaman diliminin arttığı ve daha fazla sosyal ağlarda zaman geçirdiklerini dile getirmişlerdir.Ergenlik döneminde iç göç yaşayarak Bursa iline gelen bireylerin durumuna bakıldığında buraya adapte oldukları görülmüştür.

 

The post The impact of internal migration on adoloscent students appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE IMPACT OF PERSONALITY ON SPORTING SUCCESS: RELATIONSHIP BETWEEN COACHING AND SPORTS

Bireylerin spor branşlarını seçerken kendi kişilik özelliklerine göre seçim yapmaları spordaki başarılarını arttıracaktır. Bu bağlamda projemizin amacı sporcuların ve antrenörlerin branşlarını seçerken hangi faktörleri dikkate aldıklarını araştırmaktır. Örneklem olarak 14-18 yaş aralığındaki 27 sporcu ve 16 antrenör seçilmiştir. Seçilen sporcuların branşları; Basketbol, Kayak, Yüzme, Su Topu, Voleybol, Tenis, Futbol, Kick Boks, Triatlon ve Badminton, antrenörlerin branşları ise; Kick-box, Basketbol, Yüzme ve Voleyboldur. Sporcu ve antrenörlere araştırmacıların hazırlamış olduğu Kişisel Bilgi Formu ve Antrenör-Sporcu Envanteri uygulanmıştır. Form ve envanterler bireysel görüşme yoluyla araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Antrenör-sporcu envanterinden toplanan bilgiler tanımlayıcı istatistik yöntemiyle analiz edilerek yakınlık, bağlılık ve tamamlayıcılık alt boyutlarına ayrılmıştır. Kişisel Bilgi Formundan alınan verilere göre katılımcıların %58,1’i spor branşlarını seçerken sevdiği ya da ilgisi ve yeteneği olduğunu düşündüğü için, %18,6’sı rastgele, %13,9’u aile ve arkadaş yönlendirmesiyle, %9,3’ü de vücut gelişimi ve sağlık açısından doğru seçim olacağını düşünmüşlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplara bakıldığında yaptıkları sporda başarı sağlamaları özellikle düzenli ve sürekli antrenman yapmalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla düzenli ve sürekli yapılan antrenmanın yanına bir de temelde kişiliğe uygun alan seçimi eklediğimizde mutlu ve başarılı sporcuların sayısı artacaktır. Öyle ki bireyler yapmak istedikleri sporu seçmeden önce kişilik testleri yapılıp çıkan sonuca göre kendilerine uygun branşa karar vermeleri elde edecekleri başarıyı artıracağı sonucuna varılmıştır.

The post THE IMPACT OF PERSONALITY ON SPORTING SUCCESS: RELATIONSHIP BETWEEN COACHING AND SPORTS appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

INTERCULTURAL BRIDGE TRANSLATION PROBLEMS IN COMMUNICATION

Çeviri, tarih içerisinde şekillenen ve günümüze kadar önemini korumuş bir bilimdir. Çeviri hakkındaki tartışmalar günümüzde dahi devam etmektedir. Temel görüş ayrılığı çevirinin yöntemi ve amacı hakkındadır. Bir taraf çevirinin kelime kelime ve biçimsel olarak özdeş olması gerektiğini savunurken; diğer taraf kültür ve anlamı temel alarak, çevirinin asıl amacının iletiyi taklit etmek olduğunu savunmaktadır. Çevirmenlerin bu ve tartışılan diğer konular hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için beş kişilik bir grup ile ayrı ayrı görüşme yapılmış ve bu görüşmede çevirmenlere çeviri sorunlarına yönelik on altı soru sorulmuştur. Daha spesifik görüşler elde etmek için aynı sorular mülakat şeklinde yirmi yedi eser çevirisi yapmış bir çevirmene sorulmuştur. Yapılan görüşme ve mülakattan elde edilen verilere göre çevirinin yöntemi tartışmasına kesin bir çözüm getirilemese de çevrilecek metinde kullanılacak yöntemin ve materyallerin çevirmene bırakılması gerektiği önerisinde bulunulabilir. Ayrıca bu verilere dayanarak bilgisayar destekli çeviri sistemleri hakkında yorum ve çıkarımlarda bulunulmuştur. Ülkemizde çevirmenlerin karşılaştığı problemleri belirlemek için görüşme ve mülakat sonuçlarından yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre çevirmenlerin çoğu çevirinin Türkiye’ de bilimsel olarak değer görmediğini ve çevirmenler ile yayınevleri arasında telif hakları ile ilgili sıkıntılar yaşandığı düşüncesindedir. “Çevirinin ve çevirmenin değerini arttırmak için Türk Dil Kurumu (TDK), Türkiye Çevirmenler Derneği (TUÇED) ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü belirli kurallar oluşturarak ve caydırıcı bir sistem geliştirerek sorunu çözüme kavuşturabilir.” sonucuna ulaşılabilir.

The post INTERCULTURAL BRIDGE TRANSLATION PROBLEMS IN COMMUNICATION appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.