Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

The young students believed that they should be an example of peaceful coexistence between different religions and culture – Arabs and Jews, religious and secular – that succeeded in bridging the gaps and disagreements, studying and living together. Thus, they wanted to express the idea that there is another way, and argued that people should meet each other (online and offline) and share their common hobbies and interests in order to be more tolerant to other people from different cultures. Thus, they have decided to try creating a mobile app that should help connect between teens based on their common hobbies and interests.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

They have described their main tool – the mobile app, explained the vision using a mockup tool. You can watch the presentation that was given during the graduation ceremony to a wide audience including senior representatives from the Israeli Ministry of Education, researchers from Tel Aviv University, visitors from the third sector, educators and the families of the participants (Hebrew).

https://youtu.be/xv_9Ef0eR9g

The post Peaceful coexistence between different religions – Download the mobile app appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

The children of the refugees

 

The Students of the Tel Aviv Youth University – a project which enables periphery high-school students to take academic courses on the university – have explored the future society. Representing the young generation perspective, they pointed out dilemmas and issues that they’ll present as a challenge to the decision-makers, locally and globally.

The first phase was a journey of learning and researching various problems related to the current reality and the future of the Israeli society, through tours and lectures in a variety of subjects.

As part of the research, using a “futures wheel” method, the student assumed that robots would do the routine jobs and therefore there won’t be enough jobs left for migrants, who have inappropriate skills. Therefore, the children of the refugees should have the same education as the Israelis, otherwise they will be pushed into a life of poverty and even crime. Following these assumptions, the group chose to deal with the issue of education for refugee children.

During the second phase of the activity, the students received practical tools that enabled them to learn different ways to express their opinions, engage large audiences and reach decision makers like lectures about social activity, lobbying, media workshops and more.

With that knowledge on their mind, the young students wrote down a brief for their campaign: they explained the issue, its relevance to the future society, and the ways that they were willing to act.

 Then they started to film a short commercial to express their message. You can watch the result here:

https://youtu.be/keUfo2mrvBo

The post The children of the refugees appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

New version of the WYRED Manifesto

A new version of the WYRED Manifesto is available.

The WYRED Manifesto has been created based on consultations with young people in different face to face meetings and events, Delphi2 research and the WYRED
platform.

At least 300 young people from all over Europe, between 15-30 years of
age, took part in its creation and formulation. The manifesto will continue to be a
consultative document throughout WYRED project. This document is a collection
of young people’s thoughts.

Get the WYRED Manifesto:

The post New version of the WYRED Manifesto appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK

Hak kavramı, insanların herhangi bir işi yapma yetkisini ifade etmektedir. Haklar, hukuku, toplumu ve devlet düzenini şekillendirir. Demokrasinin, gelişmişliğin ve uygarlığın tamamlayıcısıdır. Demokratik toplumlarda insan haklarına ve çocuk haklarına verilen önem derecesi yüksektir. Çocuk hakları tüm dünyadaki çocukların doğumdan itibaren sahip oldukları, onların gelişimlerini her anlamda olumlu etkileyecek ve geliştirecek haklar bütünüdür. Çocukların var olan haklarını koruma altına almak, onları her türlü tehdit ve istismardan korumak ve bütüncül bir şekilde gelişimlerini destekleyecek önlemleri almak adına 20 Kasım 1989’ da BM genel kurulu tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmıştır. Günümüzde 191 ülke tarafından onaylanan bu sözleşmeyi Türkiye de 14 Ekim 1990 da imzalamıştır. Bu araştırma kapsamında bu sözleşmeyi imzalayan bir ülke olarak çocuk haklarının uygulanabilirliği yeterli düzeyde olup olmadığı bir sorunsal meseledir. Araştırmanın amacı 5. ve 6. Sınıfta temel olarak çocuk haklarını öğrenen çocukların var olan haklarına dair farkındalık düzeyinin ne durumda olduğudur. Bu amaçla düzenlenmiş nicel araştırma yöntemi olan anket tercih edilmiş ve örneklem olarak belirlenen 42 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan anketten elde edilen verilerin sayısal analizleri ortaya çıkartılarak, açık uçlu soruların bölümü kategorilere ve temalara ayrılıp elde edilen bulgular katılımcılarda var olan çocuk haklarının bilgisi doğrultusunda farkındalık düzeyleri açısından değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hak, çocuk hakları, çocuk haklarına dair sözleşme, nicel araştırma, anket. 

The post ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER

Toplumların yaşamlarını incelerken onların kültürleri, dilleri ve o dile ait özellikleri belirten kavramları bilmek, bunlar hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Deyimler, bir toplumun kadına, eğitime,sosyal hayata vb. bakış açısını belirlemek için biçilmiş kaftandır.Çünkü deyimler, insanların yaşanmışlıklarından meydana gelen,anlatımın akışını canlı tutmayı sağlayan anonim söz gruplarıdır.Türk toplumunun kadına bakış açısını daha iyi algılayabilmek ve o bakış açısındaki olumsuzlukları gösterebilmek, bu deyimlerin olumsuz taraflarını belirtebilmek için cinsiyetçi kavramlar içeren 18 deyim Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden tespit edilmiştir ve bu deyimler kadının düşünsel statüsü ve kadının toplumdaki statüsü olmak üzere iki kategoride incelenerek olumsuz bakış açısı içeren çeşitli kodlar tespit edilerek kategorilerine göre ayrılmışlardır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmada tespit edilen 18 deyimin kadınlara karşı olumsuz bakış açısı içerdiği tespit edilmiştir. Kadının toplumdaki yerinin tespit edilen bu deyimlere göre erkeğin düşünsel ve toplumsal alanda geri planda olduğu görülmüş; kadının toplumdaki rollerinin annelik, evi çekip çeviren kişi olduğu görülerek kadınların her alanda erkekler ile eşit konuma gelebileceği bilincinin -incelenen deyimlere göre – çok iyi oluşmadığı sonucuna varılmıştır.

The post GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CİNSİYETÇİ DEYİMLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI

Sosyal devlet vatandaşına hizmet götüren onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını karşılayan ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi, toplumdaki eşitsizliği sağlamak için gerekli önlemleri alan bu alanda çalışmalar yapan bir kurumlar örgüsüdür. Ülkemiz’ de Avrupalı devletler gibi sosyal reformlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları merkezi yönetim veya yerel yönetimlerle gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda sosyal politikalar hazırlanıp uygulanmıştır bu çalışmanın amacı katılımcılardan sosyal devletin tanımını yapıp yapamadıklarını öğrenmektir. Buna bağlı olarak Ek 1 de bulunan ilk soruya verilen cevap da 19 katılımcıdan 10 katılımcı sosyal devletin tanımını yapamamıştır. Hem amaca hem soruna yönelik bir sonuç çıkmıştır. Katılımcı sayısı 15-20 kişi olarak belirlendi çalışmaya 19 katılımcı katılmıştır. Ek 1’de yer alan görüşme formu ile veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Görüşme formu uygulanacak her katılımcıdan Ek 2’de yer alan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Bulgular da Ek1 de görüşme formun sonuçları aktarılmıştır. Tablolarda verilen cevaplarda farklı çıkarımlar yapılabilir. Çünkü her soru kendi içerisinde farklı bir çalışmaya yönlendiriyor. Fakat bu çalışmanın temel konusu toplumun sosyal devlet anlayışına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Sonuç bölümünde verilen cevaplar neticesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. En belirgin sonuç sosyal devlet tanımına verilen cevap olmuştur çünkü verilen hizmetler biliniyor fakat sosyal devletin tanımı yapılamıyor. Öneri bölümünde Ek 1 görüşme formunda sorulan sorulardan farklı çıkarımlar farklı çalışmalar elde edilebilir. Ders kitaplarında veya akademik bir çalışmayla topluma sosyal devlet olgusunun doğru bir şekilde anlatılması gerekir sosyal devlet sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir olgu değil aynı zamanda eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yapan bir olguyu anlatılma gerekliliği bu çalışmada orta çıkmıştır.

The post TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

“Study of religions against prejudices & stereotypes”: Conferences on the SORAPS Project

In the school year 2018/2019, two meetings have been scheduled in order to introduce students and teachers to the SORAPS Project.

“Marco Foscarini” High School in Venice (Fondamenta Santa Caterina, Cannaregio 4942) hosts both the meetings open to all those who are willing to participate. The first meeting took place on 12 September and the second one will be implemented on 4 December.

The agenda remains unchanged for both the days in order to let those students and teachers who have an interest in it decide when participate.

The aim of these two sessions is not only to present the entire SORAPS Project and its first outcomes in order to involve other teachers both within and outside the School, but also to share the ideas, themes and arguments which lie at the heart of the project with those students who are not (yet) directly involved in it. It is also an occasion to raise interest in Multiplication Training Activities.

Massimo Raveri from Cà Foscari University and Vincenzo Pace from Padua University give their voices to the project, talking about how religions are a renewed presence in the current times, among new medias and violence.

Agenda

10.00 Welcome speech (Massimo Zane, Dirigente Convitto Marco Foscarini)

10.10 Presentation of the SORAPS Project (Giovanni Lapis, Università “Cà Foscari” di Venezia; Elena Nonveiller, liceo “Marco Foscarini”)

10.30 Religions: a renewed presence in the global space? (Vincenzo Pace, “Padua University”)

Debate

Coffee break

11.50 Religions and culture among history and new media (Massimo Raveri, “Cà Foscari” University of Venice)

Debate

Your power, your voice

Thank you Beyza Akay for your valuable contribution and your strong willing to make the voices of young people heard!

Hello World! It’s Beyza here. I’m a high schoolstudent. I study IT. So I know about coding,which is cool. I’m 17 and I’m an intern at Doga Schools, in the EU Projects department. I’m learning and working at the same time. My goal is to become a software engineer at Google.

No, it’s not impossible. It’s possible because i want it and I will study hard for it.

I love listening to stories about historical events, a person’s history, mysterious stories etc. I don’t know why but it’s exhilarating. I love learning and thinking about the things people tell me about. I love the internet because it allows you to search anything, you can learn everything. Even though I know there is a whole different world behind it. At school I understand that we haven’t seen even half of the real internet.

The internet and social media give you power that you will probably never have in real life. You’re who you want to be.

People only know your profile, not your real life. It gives you power but at the same time it weakens you because of what goes on in the social media. Users can address you in whichever way they wish, just as you can. You have to be careful because you can break someone’s heart and they can break your heart. Anyway, that’s not the point.

My point is your power, your VOICE.

If you have enough followers you can make all the people around the world hear your words. For example: you re-tweet someone’s tweet to show it to your followers, and they re-tweet it too. It’s snowballing. Every second it reaches out to more people. Even if you don’t want to. And some people use this. They create platforms to reach their goals, to reach your goals.

In my country, change.org is a very famous website which allows your voice to be heard. It works in a quite simple manner: you can start a petition and people will sign your petition if they find it to be reasonable. Your goal here is to reach a certain number of people. Your supporters and you share it with other people. It reaches out to a new crowd of people. You never meet them but they support your goal. They spread it to the world. And then it reaches out to the policymakers. They give their decision. It’s up to them: if they want to realise it, they will realise it. Sometimes you reach for your goal but sometimes people don’t sign your petition.

As I said before, internet gives you power. You can use your power in a bad way or in a good way. As an intern at Doga Schools, I learned about the WYRED Project. There are other projects in which Doga Schools are involved, but I think this is the most important one. Because young people really need someone to help them make their voices heard. There are young people who can speak to crowds, but the majority young people can’t even talk about their feelings or thoughts. This it the greatest part I think. I wish that the project reaches out to more young people so they can make their voices heard.

The post Your power, your voice appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Your power, your voice

Thank you Beyza Akay for your valuable contribution and your strong willing to make the voices of young people heard!

Hello World! It’s Beyza here. I’m a high schoolstudent. I study IT. So I know about coding,which is cool. I’m 17 and I’m an intern at Doga Schools, in the EU Projects department. I’m learning and working at the same time. My goal is to become a software engineer at Google.

No, it’s not impossible. It’s possible because i want it and I will study hard for it.

I love listening to stories about historical events, a person’s history, mysterious stories etc. I don’t know why but it’s exhilarating. I love learning and thinking about the things people tell me about. I love the internet because it allows you to search anything, you can learn everything. Even though I know there is a whole different world behind it. At school I understand that we haven’t seen even half of the real internet.

The internet and social media give you power that you will probably never have in real life. You’re who you want to be.

People only know your profile, not your real life. It gives you power but at the same time it weakens you because of what goes on in the social media. Users can address you in whichever way they wish, just as you can. You have to be careful because you can break someone’s heart and they can break your heart. Anyway, that’s not the point.

My point is your power, your VOICE.

If you have enough followers you can make all the people around the world hear your words. For example: you re-tweet someone’s tweet to show it to your followers, and they re-tweet it too. It’s snowballing. Every second it reaches out to more people. Even if you don’t want to. And some people use this. They create platforms to reach their goals, to reach your goals.

In my country, change.org is a very famous website which allows your voice to be heard. It works in a quite simple manner: you can start a petition and people will sign your petition if they find it to be reasonable. Your goal here is to reach a certain number of people. Your supporters and you share it with other people. It reaches out to a new crowd of people. You never meet them but they support your goal. They spread it to the world. And then it reaches out to the policymakers. They give their decision. It’s up to them: if they want to realise it, they will realise it. Sometimes you reach for your goal but sometimes people don’t sign your petition.

As I said before, internet gives you power. You can use your power in a bad way or in a good way. As an intern at Doga Schools, I learned about the WYRED Project. There are other projects in which Doga Schools are involved, but I think this is the most important one. Because young people really need someone to help them make their voices heard. There are young people who can speak to crowds, but the majority young people can’t even talk about their feelings or thoughts. This it the greatest part I think. I wish that the project reaches out to more young people so they can make their voices heard.

The post Your power, your voice appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

LEAVE THE TABLET ENGAGE WITH KNITTING

Today since children come across technological appliances like tablets, mobile phones, computer in early age they have serious negative impacts related to physical, psychological and social problems besides values. If children busy themselves with these technological tools for a long time, they become unhappy, impatient, aggressive, intolerable, and ill-tempered.

. Knitting as one of traditional handcrafts was realized practically with the chosen 5th grade students in order to bring to light our human values that are passing into oblivion. Since knitting has really many positive impacts on people. Children who are knitting feel happy, peaceful, calm and relieved; besides during and after knitting activity their concentration level increases and they feel proud, also they become mutually more tolerable and sensible so their valuable attitudes as it has been emphasized above develop. Students also produce two kinds of products as scarves, pencil boxes with this activity. They felt proud and enjoyed via presenting these products that they produced as hand work to their friends from other classes so they internalized the amazing feeling of giving a gift to someone as one of our marvelous values.  

We believe if we initiate these kinds of projects to be implemented in our schools, we will be able to succeed to make our students distract serious negative impacts of technology on children so we can enrich our students with crucial values all over.                                   

The post LEAVE THE TABLET ENGAGE WITH KNITTING appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.