TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI

Sosyal devlet vatandaşına hizmet götüren onların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını karşılayan ve iyi bir yaşam sürdürebilmesi, toplumdaki eşitsizliği sağlamak için gerekli önlemleri alan bu alanda çalışmalar yapan bir kurumlar örgüsüdür. Ülkemiz’ de Avrupalı devletler gibi sosyal reformlar ve çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları merkezi yönetim veya yerel yönetimlerle gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda sosyal politikalar hazırlanıp uygulanmıştır bu çalışmanın amacı katılımcılardan sosyal devletin tanımını yapıp yapamadıklarını öğrenmektir. Buna bağlı olarak Ek 1 de bulunan ilk soruya verilen cevap da 19 katılımcıdan 10 katılımcı sosyal devletin tanımını yapamamıştır. Hem amaca hem soruna yönelik bir sonuç çıkmıştır. Katılımcı sayısı 15-20 kişi olarak belirlendi çalışmaya 19 katılımcı katılmıştır. Ek 1’de yer alan görüşme formu ile veri toplama işlemi gerçekleştirildi. Görüşme formu uygulanacak her katılımcıdan Ek 2’de yer alan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Bulgular da Ek1 de görüşme formun sonuçları aktarılmıştır. Tablolarda verilen cevaplarda farklı çıkarımlar yapılabilir. Çünkü her soru kendi içerisinde farklı bir çalışmaya yönlendiriyor. Fakat bu çalışmanın temel konusu toplumun sosyal devlet anlayışına ilişkin görüşlerini öğrenmektir. Sonuç bölümünde verilen cevaplar neticesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. En belirgin sonuç sosyal devlet tanımına verilen cevap olmuştur çünkü verilen hizmetler biliniyor fakat sosyal devletin tanımı yapılamıyor. Öneri bölümünde Ek 1 görüşme formunda sorulan sorulardan farklı çıkarımlar farklı çalışmalar elde edilebilir. Ders kitaplarında veya akademik bir çalışmayla topluma sosyal devlet olgusunun doğru bir şekilde anlatılması gerekir sosyal devlet sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir olgu değil aynı zamanda eğitim, sağlık gibi hizmetleri de yapan bir olguyu anlatılma gerekliliği bu çalışmada orta çıkmıştır.

The post TOPLUMUN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA İLİŞKİN TANIMI appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

LEAVE THE TABLET ENGAGE WITH KNITTING

Today since children come across technological appliances like tablets, mobile phones, computer in early age they have serious negative impacts related to physical, psychological and social problems besides values. If children busy themselves with these technological tools for a long time, they become unhappy, impatient, aggressive, intolerable, and ill-tempered.

. Knitting as one of traditional handcrafts was realized practically with the chosen 5th grade students in order to bring to light our human values that are passing into oblivion. Since knitting has really many positive impacts on people. Children who are knitting feel happy, peaceful, calm and relieved; besides during and after knitting activity their concentration level increases and they feel proud, also they become mutually more tolerable and sensible so their valuable attitudes as it has been emphasized above develop. Students also produce two kinds of products as scarves, pencil boxes with this activity. They felt proud and enjoyed via presenting these products that they produced as hand work to their friends from other classes so they internalized the amazing feeling of giving a gift to someone as one of our marvelous values.  

We believe if we initiate these kinds of projects to be implemented in our schools, we will be able to succeed to make our students distract serious negative impacts of technology on children so we can enrich our students with crucial values all over.                                   

The post LEAVE THE TABLET ENGAGE WITH KNITTING appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

Mobile Application to detect battery powered/electrical wheel chairs charging stations

  This developed mobile application programme is prepared for physically handicapped people to reach the closest wheelchair charging station easily and fleetly from the place they are in order to make physically handicapped people’s life easier. The mobile programming was prepared in Hybrid language and during the preparation process it was benefited from the html5, JavaScript, .NET and MsSql Server libraries on the application   Adobe Phone gap / Cordova. Also, this application has a web-based control panel. The application could be downloaded free from Google Store for Android systems. Today this programme could be reachable for all physically handicapped people for the sake of actively used mobile phones. In the content of the application, it could be possible to find the closest charging station. Besides, it would be possible to inform inactive charging station and remove this inactive station from the system. It can be possible to take the address of the stations from Yandex maps. At the same time, it was designed to be developed by all the users with smart learning. Owing to this feature, new stations could be included in the database easily. This application presents the opportunity to upload the station that the users realize to the system at once if they also detect the inexact station they can inform the system about this station. By means of technology, the application could keep itself up-to-date in the world that the needs could be changeable at any time.

The post Mobile Application to detect battery powered/electrical wheel chairs charging stations appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

MOBİL İNSANLAR İÇİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI STRES ÇARKI HAREKETİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK İLE MOBİL CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ

Enerji kavramı ve enerji kaynakları dünden bugüne kadar en önemli konular içinde yer almaktadır. Özellikle şehirleşmenin ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni yaşam tarzı bireyleri önemli bir elektrik tüketicisi haline getirmiştir. Tüketimin bu derece yoğun arttığı elektrik piyasasında üretim tarafı bu artışı karşılamak için sürekli yeni kaynak bulma ve yatırım ihtiyacı içine girmektedir. Söz konusu kaynaklar (yenilenebilir kaynaklar dahil) sınırsız ve sorunsuz değildir. İnsanların günlük yaşantısında en azından temel ihtiyaçları için gerekli elektriği alternatif kaynaklardan sağlaması mümkün olursa klasik üretim kaynaklarına yatırım ihtiyacı azalacaktır. Bu çerçevede, sürekli hareket halinde olmayı seven ve bu süreçte de iletişim kaynaklarından kopmak istemeyen bireyler için hareket enerjisini yine kendi ihtiyaçları için kullanılabilir bir elektrik enerjisine dönüştürebilecek çözümler üzerinde çalışılmalıdır. Buna örnek olarak stres çarkı dönme hareketinin yarattığı kinetik enerjiyi bir dinamo vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştüren ve bir enerji depolama ünitesi aracılığıyla veya doğrudan mobil iletişim cihazlarının şarj edilebilmesi sağlayan bir tasarım üzerinde çalışma yapılmıştır. Uygun malzeme ve ara bağlantılar yardımıyla verimli olarak kullanılabilir hale getirilmesi durumunda söz konusu tasarımın insanların hem merkezi elektrik kaynaklarından yaptığı tüketimi azaltması hem de mobil halde elektrik kaynağı aramak sıkıntısını ortadan kaldırması açısından faydalı görülmektedir.

The post MOBİL İNSANLAR İÇİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI STRES ÇARKI HAREKETİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK İLE MOBİL CİHAZLARIN ŞARJ EDİLMESİ appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.