DON’T STAY SILENT! INVESTIGATION OF THE IMPACT OF PATRIARCHAL SOCIETY ON WOMEN’S SOCIAL LIVES

SUMMARY OF THE PROJECT

Patriarchal social structure based on male dominance causes some problems such as gender inequality in social life, subordinating or silencing women and objectifying them. In this project, it is aimed to examine the effects of patriarchal social structure’s on women’s social lives and to comport the social gender inequality with the elements of women’s lives by considering the effects of patriarchal social structure’s and conditions’ place and importance in societies. In other words, traditional values of patriarchal social structure is seem to be related with the double exploitation on women by considerately continuing it presence in modern social structure, either. In order to collect the data, we interviewed 20 volunteer people (10 of them were women) who are over 18 years old from Büyükçekmece samples. Results which were acquired were analyzed via using frequency analysis method. The result of the data showed that majority of the participants advocated gender equality and the ones who did not show such factors as gender and marital status as their reasons. In order to obtain more findings, researchers who want to carry out similar studies can use different data collection methods such as detailed interview and questionnaires.

 

Key Words: social gender, woman, patriarchy, gender inequality.

 

 

The post DON’T STAY SILENT! INVESTIGATION OF THE IMPACT OF PATRIARCHAL SOCIETY ON WOMEN’S SOCIAL LIVES appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Erkek egemenliğine dayalı olan ataerkil toplum yapısı; toplumsal yaşantıda cinsiyet eşitsizliği, kadının ikincilleştirilmesi, suskunlaştırılması ve nesneleştirilmesi gibi sorunları oluşturur. Bu projede, ataerkil toplum yapısının kadınların toplumsal yaşamları üzerindeki etkilerinin sosyolojik bağlamda incelenmesi, bu etki ve koşulların toplumlar içerisindeki önemi ve etki alanı göz önünde bulundurarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın yaşamındaki unsurlarla bağdaştırılması amaçlanmıştır. Bir başka ifade ile, ataerkil toplum yapısının; geleneksel değerlerinin, modern toplumsal yapı içerisinde de önemli ölçüde varlığını devam ettirmesi kadın üzerinde yarattığı çifte sömürüyle ilişkilendirilmiştir. Araştırmamızda veri toplamak için Büyükçekmece örnekleminden on sekiz yaş üstü yirmi (on tanesi kadın olmak üzere) gönüllü katılımcı ile görüşme yapılmıştır, elde edilen verilerin analizi için sıklık analizi yöntemi kullanılmıştır.  Topladığımız bulguların sonucunda; katılımcıların büyük bir çoğunluğunun cinsiyet eşitliğini savunduğunu, savunmayanların ise cinsiyet ve medeni durum gibi faktörleri neden olarak sunduğu gözlemlenmiştir. Benzer çalışmalar yürütmek isteyen araştırmacılar; daha fazla bulgu elde etmek için detaylı görüşme, anket gibi farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilir, aynı çalışma Esenyurt örneklemi için de yapılabilir.

The post KADIN SUSMA! ATAERKİL TOPLUM YAPISININ; KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

SİBER ZORBALIĞIN ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DEĞERLER

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması, beraberinde birtakım problemler de getirmiştir. Bilhassa ergenler, bu gelişimin olumsuz anlamda en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Vakitlerinin önemli bir kısmını internette harcayan gençler, siber zorbalıkta bulunma, siber zorbalığa maruz kalma gibi negatif yönde etkiler görmektedirler. Gençler arasındaki zorbalık ve şiddet eylemleri, artık sanal ortamlarda kendini göstermektedir. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda, siber zorbalık mağdurları olan çocuklar ve ergenler psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları saptanmıştır. Konsantrasyon problemi, okuldaki akademik başarısında düşüş, asosyallik, endişe, hüzün, kaygı, depresyon, intihar gibi eğilimlerin arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, araştırma kapsamındaki lise öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerlerinin kendi aralarındaki ilişkisi incelenerek, neler yapılabileceği hususunda öneriler sunulmuştur. İnceleme doğrultusunda, öğrencilerin siber zorbalık konusuna nasıl baktığı, bu konudaki düşüncelerinin neler olduğu, siber zorbalık yapıp yapmadığı, siber zorbalığa uğrayıp uğramadığı ve sonuçlarının neler olduğunu tespit etme amacı yönünde anket çalışması yapılmıştır.

The post SİBER ZORBALIĞIN ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DEĞERLER appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY

In today’s world, with the technological developments, human life has changed. Social media is one of the most important technological developments that change human life. In this study, it has been tried to determine the negative psychological effects of social media usage in human life. In this study, we aim to investigate the effect of social media on the psychological tendency of depression. Considering the current state of technology, the increasing use of social media and becoming a part of daily life has led to the need for more scientific research. To be able to do this study, 78 students were interviewed face to face at high school level in Kadıköy, İstanbul. Content analysis method was used as data analysis method. According to the answers it is realized that the average daily duration of social media use was quite long.
Social media is also a place where individuals can experience psychological problems and can have social problems such as depression. In addition, the likes and dislikes of the shares made by other people have a serious impact on a person’s life. As seen in this study and similar studies, the impact of social media on human life is one of the important issues that need to be studied more scientifically. The duration of social media usage and the purposes on which social media shares are made and the response to the postings and the impact on the user are extremely important.
 

The post THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE DEPRESSION TENDENCY appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION

Recently, the increase in antidepressant use constitutes the subject of scientific researches mostly. Increased use of antidepressants -especially by teenagers- reduces sociality and the quality of time spent with family, and this drives these teenagers into technology even more. By way of this information, in this research, the impacts of antidepressants on technology addiction –in high school students- are investigated. In order to understand the interaction between the two variables, we decided to test and compare the technology addiction of the students using antidepressants with the ones that don’t. “Internet Addiction Test” developed by Dr. Kimberly Young is applied to the students that were determined upon data searching. The subject students were determined among students of two high schools (one private and one public) that are located in Istanbul’s Zeytinburnu district. A total of 100 students of 15,16,17 and 18 ages (25 students per each age group) were investigated. Half of the students were antidepressant users, while the other half was not. Students who use antidepressants were tested by their school counselors and in compliance with the privacy principle. Test results were evaluated through the IBM-SPSS Version 24.0 program and it was determined that students using antidepressant had a higher level of technological addiction compared to students that did not use.

The post INVESTIGATION OF THE IMPACT OF ANTIDEPRESSANTS USED AGAINST TECHNOLOGY ADDICTION appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM

Today, in line with the developments in new communication technologies, interest in using social media tools, especially by the young population, has increased. When using social media, people share certain contents because they believe that they may attract their followers’ attention and they satisfy their self-desire for being applauded, appreciated, own prestige, being valued, loved and respected by social media releases. Narcissistic personalities attain their self-desire to be much more viewed, recognized and approved and to portray an identity that they want to be –instead of their actual identity- by creating a social media profile.

The post THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USE OF SOCIAL MEDIA USE AND NARCISISM appeared first on netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society.